Vil klimaendringene forsterke opptak og effekter av miljøgifter i polare marine økosystem?

Organiske miljøgifter lagres i fettvevet til dyr.ingressbilde_copol De overføres fra byttedyr til rovdyr og derfor blir de høyeste nivå av miljøgifter funnet hos arter på toppen av næringskjeden. Endring i luft- og havtemperatur kan føre til økt tilførsel og nivå miljøgifter i dyr og gi mer alvorlige effekter. Dette prosjektet skal undersøke hvordan klimaet påvirker eksponering, opptak og effekter av menneskeskapte miljøgifter i marine næringsnett i Arktis.

 

 

 

Det er antatt at transport, spredning og opptak av organiske miljøgifter og kvikksølv i dyr vil påvirkes av klima og klimaendringer. Hos isbjørn og polarmåker er det dokumentert høye nivå av miljøgifter og også effekter av miljøgifter både på individ og populasjoner.

COPOL (Contaminants in Polar Regions) er et internasjonalt prosjekt som har til hensikt å studere og sammenligne opptak og transport av miljøgifter i næringskjeder som finnes i ulike vannmasser (atlantisk og arktis vann).

Den norske delen av COPOL er samarbeid mellom institutter tilknyttet Polarmiljøsenteret (POMI), Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS) og NTNU.

COPOL vil bli gjennomført i Kongsfjorden på Svalbard. I et samarbeid med et pågående klimaprosjekt (MariClim) vil det bli gjennomført 3 tokt i Kongsfjorden i 2007 og et tokt i de to påfølgende år. COPOL vil i samarbeid med UNIS arrangere miljøgiftkurs for studenter på Svalbard. I samarbeid med IPY Youth (Norway) ønsker COPOL å ta med skoleelever på tokt og feltarbeid i Kongsfjorden.

En viktig oppgave for COPOL i Norge blir å dokumentere variasjonen av miljøgiftnivå i næringskjeden, både i løpet av året, og mellom år. Arbeidet er organisert i flere underprosjekter som blant annet ser på 1) Opptak og transport av organiske miljøgifter og kvikksølv i marine næringskjeder (bunnlevende og i vannmassene) 2) Opptak og effekter av organiske miljøgifter på sel og sjøfugl 3) Kartlegging av gamle og nye miljøgifter.

Prosjektet skal øke vår forståelse av hvordan miljøgifter transporteres og taes opp i polare marine næringskjeder. Kunnskaper fra COPOL vil også bidra mer spesifikt til å dokumentere effekter av miljøgifter på sel og sjøfugl.

Updated: November 5, 2014 — 2:26 pm
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.