Organisering

toppbannerbilde_generellBanner

I Norge ledes Polaråret 2007-2008 fra Norges forskningsråd, som har nedsatt en egen IPY-komite under den permanente Nasjonalkomitteen for polarforskning, og et opprettet IPY-sekretariat. Fem underutvalg koordinerer deltakerinstitusjoners Polarårs-aktiviteter innenfor ulike områder.

Planleggingen i Norge har pågått siden 2003. Da ble en forberedende komite oppnevnt av Det norske Videnskaps-Akademi i samråd med Forskningsrådet. Fra 2005 har IPY-komiteen arbeidet med mandat fra Nasjonalkomiteen for polarforskning.

Norske forskningsmiljøer har vært invoilvert i den internasjonale planleggingen fra starten. Programmet bygger på en internasjonal rammeplan, som fastlegger faglige rammer, og planer for implementering, organisasjonsstruktur, datahåndtering og formidling.

Divisjonsstyret i Divisjon for Store Satsinger i Norges forskningsråd vedtok et eget policydokument for Norges bidrag til Polaråret i desember 2005.

Sekretariatet for Polaråret i Norge ligger i avdeling for Energi og Miljø i Forskningsrådet.

Ansvaret for underutvalgene er fordelt på flere institusjoner. Forskningsrådet leder også underutvalg for kommunikasjon og har det administrative ansvaret for formidling. Naturfagsenteret på Blindern har administrativt ansvar for undervisning og utvalget ledes fra UNIS. Underutvalg for data ledes fra Meterologisk Institutt, underutvalg for observasjonssytemer fra Havforskningsinstituttet og undereutvalg for logistikk fra Norsk Polarinstitutt.

Updated: November 5, 2014 — 2:30 pm
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.