Målsettinger og hovedtema

toppbannerbilde_generellBanner

Det har blitt stadig klarere at polarområdene er av fundamental betydning for hele kloden. Denne erkjennelsen har fått ny aktualitet ved at Arktis nå gjennomgår dramatiske klimaendringer. Når temperaturstigningen er den dobbelte av verdensgjennomsnittet og drivisutbredelsen minsker med 8% hvert tiår, er det et forvarsel om globale endringer. Derfor blir intensivert klimaforskning en hovedstolpe i Polaråret 2007-2008.

Forskning i polarområdene har lenge spilt en helt sentral rolle i vår streben etter å besvare noen av de mest påtrengende spørsmålene innen vitenskapen, slik som jordas historie, utvikling og endringer i klimaet, økosystemenes funksjonsmåte, og dyrs, planters og menneskesamfunnets grensebetingelser.

En stor del av jordas vannreservoirer er bundet i polar is. Det er derfor viktig å overvåke og beregne stabiliteten til de store innlandsisene på Grønland og i Antarktis for å kunne forutsi fremtidens havnivå.

Særegne polare arter, økosystem og befolkninger vil høyst sannsynlig utsettes for store påkjenninger gjennom miljøendringer som kan true deres eksistens. Parallelt med klimaendringene øker nå interessen for utnyttelse av ressursene i polarområdene, så vel for petroleum i nord som for de marine levende ressursene både i Arktis og Antarktis. En bærekraftig ressursutnyttelse stiller store krav til kunnskap om hvordan ressurser, natur og samfunn blir påvirket, særlig i lys av klimaeffekten.

Tidligere Polarår har vært ensidig fokusert på naturvitenskapelig forskning. For første gang er også sammfunnsvitenskapene med denne gangen. Både virkninger av klimaendringer, og virkninger av andre miljøpåvirkninger og næringsaktivitet, vil bli undersøkt. De sirkumpolare urfolkene og deres livsbetingelser er et nøkkeltema.

Den internasjonale målsetningen med Polaråret 2007-2008 er:

1) Å etablere en basislinje – en miljøstatus for polare miljøer – for å kunne identifisere framtidige endringer, gjennom et synoptisk sett av multidisiplinære observasjoner.

2) Å framskaffe sett av nøkkeldata som er nødvendige for å forstå de faktorene som utløser forandringer i polare miljøer, for i neste omgang å kunne kvantifisere og forstå forandringer i fortid, nåtid og framtid.

3) Å gjøre det mulig for framtidige generasjoner å forstå sammenhengen mellom polene og resten av kloden, ved å etterlate en arv av permanente multidisiplinære observasjonssystemer.

4) Å finne fram til forskningsfronten for å kunne utløse nye koordinerte, multidisiplinære og multinasjonale undersøkelser.

5) Å utnytte det unike utgangspunktet i polare områder for å sette i verk observasjoner av viktige fenomener for vår egen klode og i det ytre rom.

6) Å tilveiebringe datasett omkring endrede livsvilkår for menneskesamfunn rundt Nordpolen ved å undersøke grunnleggende fasetter i den menneskelige dimensjonen.

Updated: November 5, 2014 — 2:28 pm
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.