Kan isbjørnen overleve klimaendringene?

Klimaendringer og miljøgifter er to av de mest alvorligeingressbilde_isbjorn-1. faktorer som kan påvirke isbjørnpopulasjoner i hele Arktis. Norske, danske og russiske forskere skal nå undersøke om miljøgifter svekker isbjørnens evne til å tilpasse seg et varmere klima.

 

 

 

 

 

Global oppvarming gjør at isen smelter i Arktis og isbjørnen opplever store endringer i sitt naturlige miljø. Tilpasninger til et varmere klima krever fysiologiske og atferdsmessige responser.

Samtidig påvirkes isbjørn sterkt av langtransporterte miljøgifter fordi den ligger på toppen i næringskjeden. Norske forskere har vist at miljøgifter antakelig påvirker kjønnshormoner, stoffskiftehormoner og immunfunksjon hos isbjørn. Effekter på kjønnshormonene kan gjøre at reproduksjonen reduseres, at dyrene kommer i brunst til feil tidspunkt, eller føder unger til feil tidspunkt. Effekter på stoffskiftehormoner kan gjøre at de ikke klarer å tilpasse seg endringer i temperaturforhold eller ikke klarer seg gjennom perioder med liten fødetilgang. Hormonforstyrrende miljøgifter kan også medføre beinskjørhet hos isbjørn. Mange miljøgifter kan også påvirke læringsevne, koordineringsevne og hukommelse, og kan derfor redusere bjørnens jaktsuksess og evne til å navigere i det stadig skiftende isødet.

Gjennom to forskningstokt med Norsk Polarinstitutts forskningsskip Lance, skal norske, danske og russiske forskere ta prøver av levende isbjørn. Miljøgiftbelastning, kondisjon, helsetilstand og hormonstatus skal undersøkes i isbjørn på Svalbard og i Barentshavet. Dyrene vil bli merket med satellittsendere, som gir kontinuerlig informasjon om hvor de befinner seg gjennom hele året, slik at forskerne kan studere atferd og klimaforhold. Samvirkninger mellom miljøgifter og klimaforhold vil bli undersøkt ved bruk av statistiske metoder. Beintetthet og struktur vil bli sammenliknet med museumsarkiverte isbjørnskaller fra Svalbard og Russland, for å finne svar på om kalsiumbalansen hos isbjørn er påvirket.

Updated: November 6, 2014 — 11:48 am
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.