Kan arktiske rovdyr varsle endringer i tundraens økosystem?

Tundraen er et smalt belte langt kysten av Eurasia. Nå er dette økosystemet under press som følge av klimaendringer og andre menneskeskapte forstyrrelser. Tundraen preges vanligvis av sterke svingninger både i bestanden av byttedyr (f.eks. lemen) og rovdyr (f.eks. fjellrev, snøugle). Spesielt svingninger i rovdyrbestanden kan gi tidlig varsel om endringer i økosystemet.

Svingningene i dyrebestanden har stor betydning for det biologiske mangfoldet og for viktige funksjoner og tjenester i økosystemet. Prosjektet har som hovedmål å utvikle moderne forskningsmetodeSr for å overvåke endringer i tundraens struktur og funksjon. Siden rovdyr på toppen av næringskjeden kan være spesielt følsomme for tidlige endringer, vil vi i dette prosjektet spesielt undersøke om rovdyrene kan brukes som en indikator på økosystemets tilstand.

Vi har valgt ut 7 overvåkingsområder, fra Svalbard i vest til Wrangeløya i øst. Disse områdene varierer med hensyn til klima (oseanisk på Svalbard, kontinentalt mot Taimyr og Lena-deltaet), og grad av innflytelse fra havet (høy på Svalbard, lav i Lena-deltaet). Vi vil estimere bestandstettheter av planteetere (lemen og mus) og rovdyr (fjellrev, snøugle, joer) og deres relasjoner i næringskjeden. Næringskjederelasjonene vil blant annet bli studert ved å estimere sammensetningen av stabile isotoper i rovdyrene.

Fjellreven vil få spesiell oppmerksomhet i prosjektet, siden den har hatt tilbakegang lengst sør på tundraen og fordi den er en viktig ressurs- og symbolart i Arktis.

Prosjektet har et omfattende samarbeid med russiske forskere. Dette samarbeidet innebærer blant annet at felles doktorgradstudenter skal studere både i Russland og Norge. Denne felles forskerutdanningen er spesielt viktig for å etablere en felles overvåking av tundraøkosystemene i Arktis etter Polaråret. Sju forskere, alle i Tromsø, kommer til å bidra på norsk side, og fem russiske feltstasjoner bidrar langs kysten av Sibir.

Updated: November 5, 2014 — 2:36 pm
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.