Hvordan har de naturlige klimaendringer i Arktis vært, og hvordan har mennesket klart å tilpasse seg?

Hva karakteriserer de naturlige klimaendringeneingressbilde_sciencepub i Arktis og hvordan har de fysiske miljøbetingelsene endret seg? Hvordan har de første menneskene tilpasset seg disse endringene? Prosjektet SciencePub skal finne svaret ved å studere naturlige klimaarkiver i sedimenter avsatt henholdsvis på land og i vann, fra Svalbard, Nord-Norge, Nordvest-Russland og tilgrensede havområder – og slik rekonstruere fortidens klima.

 

 

SciencePub har som mål å øke kunnskapen om prosessene som skjer i mellomistider (interglasiale – tilsvarende dagens situasjon) og i istider (glasiale perioder). Basert på dette skal vi rekonstruere variasjonene som har vært i fortidens klima, og endringene i det fysiske miljøet den siste interglasiale – glasiale periode, det vil si de siste ca. 130.000 år. Resultatene skal brukes for å gi ny innsikt i hvordan menneskene immigrerte og inntok nye tilpasningsstrategier ved slutten av siste istid.

Forskergruppen i SciencePub er multidisiplinær innen geofag, arkeologi og formidling, og består av forskere og fagpersoner fra flere institusjoner. Gruppen skal bruke både nye og veletablerte metoder for å rekonstruere klima- og miljøvariasjoner for å forstå samspillet mellom land, hav og isdekker i Arktis gjennom de siste 130.000 år. Samtidig er målet å forstå hvordan dette har påvirket innvandringen og bosetningen av de første menneskene i regionen.

SciencePub skal studere både nåtidens og fortidens land- og havmiljø ved å se nærmere på: 1) Variabiliteten i innstrømningen av varmt atlantisk vann (Golfstrømmen) og hva det betyr for vekst og nedsmeltning av isdekker, 2) Endringer av ferskvannstilførselen ut i havområdene ved hurtig tapning av store isdemte innsjøer i Nordvest-Russland, 3) De første menneskenes immigrasjon, bosetning og tilpasning til raske endringer i det fysiske miljø ved slutten av siste istid.

Prosjektet tar også sikte på å øke allmennhetens interesse for og oppmerksomhet i forhold til miljø og klima i polare strøk – og har høye ambisjoner når det gjelder undervisning av barn og unge, journalister, doktorgradsstudenter og yngre forskere, så vel som allmennrettet formidling gjennom mediene og internasjonal nettverksbygging.

Updated: November 5, 2014 — 2:35 pm
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.