Hvor mye krill er det i Antarktis?

Krill er et rekelignende krepsdyr og en ingressbilde_krillbiologisk nøkkelfaktor i det antarktiske marine økosystemet. Det er enighet om å forvalte krillbestanden på en slik måte at det kun skal høstes av den delen av produksjonen som ikke brukes av andre økosystemkomponenter. Derfor er det viktig å kjenne fordeling av mengde av krill for å ha en hensiktsmessig og forsvarlig forvaltning av ressursene.

 

 

 

Den økende interessen for å høste både krill og fisk i Antarktis skaper et behov for mer eksakt kunnskap om hvor stor krillproduksjonen er, og hvor stor andel av krillbestanden som spises av fisk, fugl og sjøpattedyr. Krillbestanden i de områdene det fiskes i dag, ble mengdemålt til 44 millioner tonn med ekkolodd i 2000. Kommisjonen som forvalter de marine ressursene i Antarktis (CCAMLR) vil organisere en ny måling under Polaråret, og AKES er en del av dette arbeidet.

På grunn av problemer med nok fartøytid viser det seg at det ikke blir mulig å gjenta 2000-undersøkelsene. Undersøkelsene er nå redusert til å måle og studere krillen i utvalgte områder. For å beregne mengden av krill må vi kjenne de akustiske egenskapene (refleksjonsevnen) til enkelt individene. Mye tyder på at den verdien som ble brukt i 2000 var for høy slik at det sannynligvis er mer krill i området enn antatt.

AKES vil bruke forskningsfartøyet “G.O.Sars” som er spesialutstyrt for å gjøre nettopp denne type akustiske og biologiske undersøkelser. “G.O.Sars” vil arbeide i området utenfor Bouvetøya, som aldri før har vært undersøkt for marine ressurser i det åpne hav. Ved siden av krill er det spesielt den pelagiske delen av økosystemet som vil bli kartlagt og studert. Refleksjonsevnen til makrell isfisk, som utnyttes i kommersielt fiske, vil også bli undersøkt. I tillegg til “G.O.Sars” vil fiskefartøyet “Saga Sea”, som deltar i det kommersielle krillfisket, bli benyttet som observasjonsplattform.

Undersøkelsene vil bli gjort i løpet av tre måneder (desember 2007-februar 2008). For å gjennomføre prosjektet trengs forskere med ulik kompetanse innen akustikk, oseanografi, biolgi og statistikk. Det er meningen at ti nasjonale og internasjonale forskere vil arbeide med prosjektet.

Updated: November 5, 2014 — 2:34 pm
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.