Category: Prosjekter

Kan isbjørnen overleve klimaendringene?

Klimaendringer og miljøgifter er to av de mest alvorlige faktorer som kan påvirke isbjørnpopulasjoner i hele Arktis. Norske, danske og russiske forskere skal nå undersøke om miljøgifter svekker isbjørnens evne til å tilpasse seg et varmere klima.           Global oppvarming gjør at isen smelter i Arktis og isbjørnen opplever store endringer […]

Hva skjer med Arktis når de arktiske tregrensene endres og hvor raskt skjer endringene?

Når klimaet i Arktis blir varmere, endrer vegetasjonen seg i grensesonen. Tilvekst og utvidelse av skogbevokste områder vil ytterligere øke oppvarmingen i Arktis, fordi skogen tar opp mer solenergi. Prosjektet vil både gi et bredt fundert øyeblikksbilde av status for fordelingen av skog og tundra i den arktiske regionens sørlige avgrensningssone; og sette denne informasjonen […]

Satellittbilder og polarforskning i klasserommet

Gjennom dette undervisningsprosjektet ønsker NAROM å bidra til å lage gode koblinger mellom polarforskning, romforskning og klasserommet. Dette for å inspirere og stimulere til en økende interesse og forståelse for polarforskning blant unge mennesker i alderen 13-18 år. PolarEduSpace vil ha fokus på utvalgte IPY forskningsprosjekt hvor satellittbilder er en viktig datakilde. I flere prosjekter […]

Hvordan kan klimaendringer forandre verdens største havstrøm?

Den cirkumpolare havstrømmen som omkranser Antarktis er den største i verden og spiller en sentral rolle i opprettholdelsen av vannmassene som strømmer ut til de ulike verdenshavene. Vindene som driver disse strømmene endrer seg nå i takt med at jorda blir varmere, men er disse endringene uvanlig store sammenlignet med tidligere tider? Hvordan vil de […]

Virker solvind og nordlys likt på den sørlige og nordlige halvkule?

Nesten all nordlysforskning hittil har fokusert på den nordlige halvkulen. Studier av hvordan systemet virker over begge halvkuler er sjeldne og dette er den utfordringen som ICESTAR-IPY prosjektet vil gå løs på. Hva er det som kontrollerer energioverføringen fra solvinden, de store nordlysutbrudd og spesielle nordlysfenomener, og opptrer disse fenomenene forskjellig i nord og sør? […]

Har havnivået steget i de nordiske havområdene?

Av og til treffer man på eldre nordmenn langs kysten eller i fjordene som forteller at sjøvannet var kaldere før og at vannstanden var lavere. Er dette sant, eller er det bare hukommelsen som spiller dem et puss? LEVANS skal gi svaret på dette og mange andre spørsmål relatert til endringer i vannstanden i nordiske […]

Kan drivende databøyer åpne nye muligheter for seismisk utforsking av Polhavet?

Store deler av polbassenget er utilgjengelig for tradisjonelle seismiske undersøkelser. Hvordan kan automatiske bøyer bidra til den seismiske kartleggingen av havbunnen under Polhavet? Erfaringer siden 1991, hvor isbryterekspedisjoner har operert i den sentrale delen av Polhavet, demonstrer at selv med assistanse fra atomisbryter vil nesten en fjerdedel av polbassenget inntil videre vaere  utilgjengelig for innsamling […]

Kan arktiske rovdyr varsle endringer i tundraens økosystem?

Tundraen er et smalt belte langt kysten av Eurasia. Nå er dette økosystemet under press som følge av klimaendringer og andre menneskeskapte forstyrrelser. Tundraen preges vanligvis av sterke svingninger både i bestanden av byttedyr (f.eks. lemen) og rovdyr (f.eks. fjellrev, snøugle). Spesielt svingninger i rovdyrbestanden kan gi tidlig varsel om endringer i økosystemet. Svingningene i […]

Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.