Category: Om Polaråret

Norges særlige ansvar og spesielle rolle

Som en betydelig polarnasjon har Norge tatt mål av seg å være ledende i noen av de store internasjonale programmene, med en innsats så stor at norske forskere setter sitt preg på den samlede profilen. Den vitenskapelige innsatsen er forankret i en rekke samfunnsmessige begrunnelser. Norge er eneste land med forvaltningsansvar i begge polarområdene. Vi […]

Organisering

I Norge ledes Polaråret 2007-2008 fra Norges forskningsråd, som har nedsatt en egen IPY-komite under den permanente Nasjonalkomitteen for polarforskning, og et opprettet IPY-sekretariat. Fem underutvalg koordinerer deltakerinstitusjoners Polarårs-aktiviteter innenfor ulike områder. Planleggingen i Norge har pågått siden 2003. Da ble en forberedende komite oppnevnt av Det norske Videnskaps-Akademi i samråd med Forskningsrådet. Fra 2005 […]

Den norske deltakelsen i Polaråret

Norge vil innta en framtredende rolle under Polaråret 2007-2008, ikke minst i kraft av at vi har sterke forskningsmiljøer med et omfattende internasjonalt nettverk og gode fasiliteter og logistikkstøtte både i Arktis og i Antarktis. Med en bevilgning på 330 millioner over 4 år, er Norge også blant de største bidragsyterne. Norske fagmiljøer har deltatt […]

Målsettinger og hovedtema

Det har blitt stadig klarere at polarområdene er av fundamental betydning for hele kloden. Denne erkjennelsen har fått ny aktualitet ved at Arktis nå gjennomgår dramatiske klimaendringer. Når temperaturstigningen er den dobbelte av verdensgjennomsnittet og drivisutbredelsen minsker med 8% hvert tiår, er det et forvarsel om globale endringer. Derfor blir intensivert klimaforskning en hovedstolpe i […]

Historie

Polarforskning er krevende og dyrt. Et omfattende logistisk apparat er nødvendig for å samle inn data på bakken under tøffe klimatiske forhold, og over store og øde områder. Innsamling av tilstrekkelig datagrunnlag forutsetter derfor at flere land går sammen om å stille kompetanse og ressurser til rådighet. Dette har vært utgangspunktet for alle de fire […]

Hva er Det internasjonale polaråret 2007-2008?

International Polar Year (IPY) er et forskningsprogram i regi av Verdens vitenskapelige union (ICSU) og Verdens meteorologiske organisasjon (WMO). Planleggingen har pågått i flere år. IPY er en ekstraordinær satsing som skal gi polarforskningen et betydelig løft. Alle godkjente forskningsprosjekter har deltakelse fra forskergrupper i flere land. ICSU og WMO har opprettet en Joint Committee […]

Om Polaråret

Det internasjonale polaråret åpner 1.mars 2007 og varer i to år. I løpet av denne perioden skal forskningsressurser og finansiering fra over 60 land koordineres i et ekstraordinært krafttak for å øke kunnskapene våre om både Arktis og Antarktis. Trolig blir Polaråret 2007-2008 det største internasjonale forskningssamarbeidet noensinne.    

Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.