Norge blant de største bidragsyterne til Polaråret

Norske forskere og institusjoner vil få en sentral rolle i Det internasjonale polaråret (IPY) som starter 1 mars 2007. Innsatsen fra minst 50.000 forskere og teknikkere fra minst 60 land gjør Polaråret til det største koordinerte globale forskningsprogrammet på femti år. Norges forskningsrådet har nå fordelt 288 millioner til polarforskning i perioden 2007-2010 (med forbehold […]

Polaråret 2007-2008 lyser ut 12 millioner kroner

– Vi ønsker å ta utradisjonelle virkemidler i bruk for å få økt interesse omkring polområdenes betydning, og norsk og internasjonal polarforskning, sier sekretariatsleder for Det internasjonale polaråret i Norge, Olav Orheim. Nå går han langt utenfor forskningssfæren med en invitasjon til å søke støtte fra Norges forskningsråd til formidlings- og utdanningstiltak. – Polaråret har […]

Kronprins Haakon åpner Polaråret i Norge

HKH Kronprins Haakon vil foreta den offisielle åpningen av Det internasjonale polaråret 2007-2008 i Norge på Rådhusplassen i Oslo 1. mars. Statsminister Jens Stoltenberg og Forskningsrådets direktør Arvid Hallén vil også være tilstede. Rammen omkring arrangementet blir klima-, snø- og isaktiviteter for skolebarn. International Polar Year strekker seg over to år for at forskerne skal få […]

Miljøkamp på tundraen

I uminnelige tider har urbefolkningen gjett sine reinflokker på tundraen i Nordvest-Russland. I dag regjerer enorme oljeproduksjonsanlegg, og reinbeitet ødelegges og forurenses i stor skala. Under tundraen i det nordøstlige hjørnet av Barentsregionen, Nenets Autonome Okrug, skjuler det seg enorme olje- og gassreserver. Oljeselskapene har vært her helt siden 1960-tallet, men de siste ti årene […]

Kan isbjørnen overleve klimaendringene?

Klimaendringer og miljøgifter er to av de mest alvorlige faktorer som kan påvirke isbjørnpopulasjoner i hele Arktis. Norske, danske og russiske forskere skal nå undersøke om miljøgifter svekker isbjørnens evne til å tilpasse seg et varmere klima.           Global oppvarming gjør at isen smelter i Arktis og isbjørnen opplever store endringer […]

Surgende breer på Svalbard

Monica Sund er Ph.D student i glasiologi ved UiO og Universitetssenteret på Svalbard. Hun er nå et og et halvt år på vei med sin oppgave “The dynamics of calving and surging glaciers”, som er underlagt IPY-prosjektet GLACIODYN. Høsten 2008 var det klart for årets fjerde feltarbeid ved en av de surgende breene Monica undersøker […]

Hva skjer med Arktis når de arktiske tregrensene endres og hvor raskt skjer endringene?

Når klimaet i Arktis blir varmere, endrer vegetasjonen seg i grensesonen. Tilvekst og utvidelse av skogbevokste områder vil ytterligere øke oppvarmingen i Arktis, fordi skogen tar opp mer solenergi. Prosjektet vil både gi et bredt fundert øyeblikksbilde av status for fordelingen av skog og tundra i den arktiske regionens sørlige avgrensningssone; og sette denne informasjonen […]

Satellittbilder og polarforskning i klasserommet

Gjennom dette undervisningsprosjektet ønsker NAROM å bidra til å lage gode koblinger mellom polarforskning, romforskning og klasserommet. Dette for å inspirere og stimulere til en økende interesse og forståelse for polarforskning blant unge mennesker i alderen 13-18 år. PolarEduSpace vil ha fokus på utvalgte IPY forskningsprosjekt hvor satellittbilder er en viktig datakilde. I flere prosjekter […]

Hvordan kan klimaendringer forandre verdens største havstrøm?

Den cirkumpolare havstrømmen som omkranser Antarktis er den største i verden og spiller en sentral rolle i opprettholdelsen av vannmassene som strømmer ut til de ulike verdenshavene. Vindene som driver disse strømmene endrer seg nå i takt med at jorda blir varmere, men er disse endringene uvanlig store sammenlignet med tidligere tider? Hvordan vil de […]

Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.